Anuari Estadístic de Terrassa 2001:
Crèdits

Equip redactor de l’Anuari Estadístic de Terrassa 2001:

Ajuntament de Terrassa,

Gabinet d'Estadística

Josep M. Escofet i Figueras, enginyer, llicenciat en Sociologia, cap de la Unitat d'Estadística

Dante Antón i Gil, tècnic estadístic

Unitat de Sistemes d'Informació Geogràfica i del Padró Municipal d'Habitants

Jesús Romero i Blasco, llicenciat en Geografia, cap de la Unitat de Sistemes d'Informació Geogràfica

Francesc-Xavier Pruñanosa i Moya, tècnic d’informàtica gràfica

Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa,

Servei d’Estudis Econòmics:

Antoni Munuera i Máñez, llicenciat en Ciències Econòmiques, cap del Servei de Creació d’Empreses i del Servei d’Estudis Econòmics

Foment de Terrassa SA,

Observatori Econòmic i Social de Terrassa (OEST):

Xavier Muñoz i Torrent, llicenciat en Geografia, magíster en Gestió Pública, postgraduat en Direcció i organització de sistemes d'informació, tècnic-responsable de l’OEST; coordinador de l'Equip Redactor de l'Anuari

Ariadna Garcia i Esteban, llicenciada en Geografia, postgraduada en Mètodes i tècniques per a l’estudi de la població, tècnica-analista de l'OEST

Enric Sanllehí i Bitrià, llicenciat en Geografia i Història, postgraduat en Intervenció i gestió del paisatge, tècnica-analista de l'OEST

Pau Vives i Xiol, llicenciat en Economia, tècnic-analista de l'OEST

Amb la col·laboració de CCOO i UGT

Aquest Anuari forma part del Pla d’Estadística de Catalunya 2001-2004 (Llei 8/2001, de 14 de juny)

 

Correspondència i consultes:

Foment de Terrassa SA - Observatori Econòmic i Social de Terrassa

Carretera de Martorell 95, 3a planta - 08224 Terrassa

Correu electrònic: oest@terrassa.org - Web: http://www.terrassa.org

 

Copyright del conjunt © Ajuntament de Terrassa

Copyright específic © per a cadascuna de les Fonts referenciades

 

Producció: Foment de Terrassa SA, Ajuntament de Terrassa

Disseny cobertes: Toni Sánchez

 

ISBN: 84-86838-74-6

Drets reservats per a tots els països

No es permet la reproducció total o parcial d’aquest llibre, ni la compilació en un sistema informàtic, ni la transmissió per qualsevol forma o mitjà, ja sia electrònic, mecànic, per fotocòpia, per registre o altres mitjans, ni el prèstec, lloguer, o qualsevol altra forma de cessió de l’ús de l’exemplar, sense el permís previ per escrit dels propietaris del copyright.

Pàgina principal de l'Anuari

Índex general de l'Anuari