Anuari Estadístic de Terrassa 2004:
Definicions

 

Analfabet.- Persona que declara al Padró no saber llegir ni escriure.

Atur registrat.- Conjunt de persones de 16 anys i més sense ocupació, que en un mes concret, tenen demandes d’ocupació pendents de satisfer l’últim dia d’aquest mes, a les Oficines de Treball de la Generalitat, llevat dels col·lectius següents: treballadors sense disponibilitat immediata per al treball o en situació d’incompatibilitat amb l’ocupació, treballadors que demanin exclusivament un treball de característiques específiques (com ara una feina a l’estranger) i els treballadors eventual agraris beneficiaris del subsidi especial de desocupació. També se n’exclouen aquelles persones que es neguen injustificadament a participar en cursos de formació ocupacional [Idescat].

Creixement vegetatiu.- Diferència entre els naixements i les defuncions produïts en un territori durant un període determinat.

Consum.- És l’activitat econòmica que consisteix en la utilització de béns i serveis per satisfer les seves necessitats materials [Idescat].

Densitat de població.- Relació entre el total d'habitants del municipi i la superfície d'aquest.

Diòxid de sofre (SO2).- És un dels principals contaminants d’entre els compostos de sofre, resultant dels processos de combustió. Conjuntament amb els fums negres, se’l considera un indicador bàsic de la contaminació de l’aire. Es mesura pel mètode de la thorina mitjançant la mitjana de les dades mensuals. Es considera nivell baix entre 0 i 60 mg/m3 [Idescat].

Empresa.- Organització amb comptabilitat independent, sotmesa a una autoritat rectora, que pot ser una persona física o jurídica, constituïda amb l’objecte d’exercir, en un o diversos locals, alguna o diverses activitats econòmiques de béns i serveis [Idescat].

Esperança de vida a una edat X (EX).- El nombre d’anys que un individu que ha arribat a una edat X, pertanyent a una generació determinada, ha viscut de mitjana.

Esperança de vida al néixer (vida mitjana E0).- El nombre mitjà d’anys que pot esperar viure una persona en néixer si es mantinguessin les condicions de mortalitat per edats que s’observa en un any precís. Es calcula mitjançant la taula d’extinció d’una població estacionària [Idescat].

Exportació.- És el valor dels béns i serveis que es venen fora d'un àmbit econòmic determinat, generalment un país [Idescat].

Habitatge.- És el recinte estructuralment separat i independent que per la forma en què va ésser construït, reconstruït, transformat o adaptat, pot ser, o és efectivament i realment, habitat per persones [Idescat].

Habitatge familiar.- Tota habitació o conjunt d’habitacions que ocupen un edifici o una part que n’està estructuralment separada, i que per la forma en què van ser construïdes, reconstruïdes o transformades, es destinen a l’habitatge d’una o diverses famílies [Idescat].

Índex d’absorció de la força de treball.- Relació de l’atur registrat i l’ocupació assalariada. L’absorció de la força de treball és més satisfactòria quan aquest índex tendeix a 0.

Índex d’autocontenció ocupacional o laboral.- Relació entre el total d’ocupats al propi municipi i el total d’ocupats del municipi, un any donat.

Índex de concentració ocupacional o laboral.- Relació entre la població ocupada en un subsector del municipi i la població ocupada al sector referit del subsector en el mateix municipi, en un any donat.

Índex de dependència demogràfica.- Relació entre els individus en edat de no activitat econòmica respecte als individus en edat activa [George Tapinos].

Índex d’envelliment.- Relació entre la població de 65 anys i més i la població de 0 a 14 anys.

Índex sintètic de fecunditat.- Nombre de fills per dona al final de la seva edat fèrtil, si l’índex és inferior a 2,1 no hi haurà reemplaç generacional.

Índex de sobreenvelliment.- Relació entre la població de 75 anys i més i la població de 65 anys i més.

Mobilitat obligada.- Tot desplaçament indispensable per poder realitzar les activitats laborals o estudiantils.

Ocupació assalariada.- Població de 16 anys i més que realitza una activitat remunerada i que està afiliada a la Seguretat Social en centres de cotització radicats al municipi o territori.

Partícules en suspensió.- Partícules contaminants presents en l’atmosfera, de petita dimensió (a vegades microscòpiques), però més grans que les molècules. Es generen en els processos de combustió, ja siguin industrials o de vehicles. Es mesura mitjançant la mitjana de les dades mensuals, essent nivell de contaminació moderada la que oscil·la entre 60 i 180 mg/m3 [Idescat].

Població activa.- Totes les persones de 16 anys i més que tenen ocupació o estan disponibles i en el moment censal estan fent gestions per incorporar-se al treball.

Població de dret (veïns).- Població que resideix en un municipi. Comprèn els residents presents i els residents absents en el moment censal.

Població desocupada o aturada.- Persones de 16 anys i més que no treballen, busquen feina i estan disponibles per treballar en el moment censal. Inclou els que cerquen feina per primer cop i els que ja han treballat anteriorment.

Població inactiva.- Les persones de 16 anys i més classificades en els següents grups funcionals: les que exclusivament treballen a la llar sense remuneració, estudiants que no treballen, jubilats, pensionistes o retirats de l’activitat econòmica, incapacitats per treballar i altres. No s’hi inclou la població que fa el servei militar.

Població ocupada.- Les persones de 16 anys i més que estan treballant en una ocupació de forma remunerada, com a mínim una hora durant tota la setmana en la que s’inscriu el moment censal, per compte propi o d’altri, incloent-hi les persones temporalment absents que esperen la seva reincorporació [Idescat].

Pressupost.- És l'expressió comptable del pla econòmic del sector públic per a un període de temps determinat (generalment un any). Cada entitat públic amb personalitat jurídica pròpia té el seu pressupost, en què es reflecteixen, de manera desagregada, les corresponents previsions d'ingressos i limitacions de despeses [Idescat].

Pressupost consolidat.- És el pressupost conjunt de diverses entitats públiques un cop compensades les seves transferències internes.

Producte interior brut (PIB).- És la suma dels valors finals dels béns i serveis produïts dins d’un espai econòmic durant un període de temps determinat excloent el consum intermedi utilitzat en la producció. Per tant inclou el que produeixen els factors estrangers ubicats dins d’aquest espai, però no el que produeixen els factors propis emplaçats a l’estranger. El període de temps que es considera és un any i la variació d’aquesta magnitud macroeconòmica sol utilitzar-se per mesurar el creixement econòmic [Idescat].

Productivitat aparent.- Relació entre el PIB estimat en milions de pessetes i els llocs de treball existents a les empreses de la localitat.

Renda familiar disponible per càpita.- És el que percep un individu com a fruit del capital o per remuneració del treball [Idescat].

Renda familiar disponible.- És la renda de la qual disposen les famílies residents en l’espai econòmic per a destinar-la al consum final o de l’estalvi [Idescat].

Saldo migratori.- S’obté per diferència entre la immigració (altes en el padró municipal d’habitants) i l’emigració registrada (baixes en el padró municipal d’habitants) en un període definit. El saldo migratori és positiu si la immigració supera l’emigració i negatiu si l’emigració és més elevada que la immigració [Idescat].

Taxa d’activitat.- Relació entre la població activa i la població de 16 anys i més, en un any donat.

Taxa d’analfabetisme.- Relació entre els analfabets de 15 anys i més i la població compresa entre aquestes mateixes edats, en un any donat.

Taxa d’atur.- Relació entre la població activa i la població desocupada.

Taxa delictiva.- Relació entre el número de delictes i la població totalment un any donat.

Taxa (bruta) de mortalitat.- És la relació entre les defuncions registrades durant un any sobre la població mitjana durant l’esmentat any en un determinat territori.

Taxa de mortalitat infantil.- Relació entre les defuncions de nens/es de menys d’un any d’edat, en un any donat, i la població que encara no ha complert un any d’edat.

Taxa (bruta) de natalitat.- És la relació entre el nombre de nascuts vius registrats durant un any sobre la població mitjana durant l’esmentat any en un determinat territori.

Taxa d’ocupació.- Relació entre la població ocupada i la població de 16 anys i més. Tanmateix, alguns autors entenen aquest concepte com la relació entre la població activa i la població ocupada.

Unitat familiar (llar).- Conjunt de persones que resideixen en un mateix domicili, es censen i/o empadronen conjuntament (consten en el mateix full d’empadronament), guardin o no entre elles alguna relació de parentesc. Estadísticament no correspon al que es pot entendre com a família sinó a la definició de llar, és a dir, persona o conjunt de persones que ocupen en comú un habitatge familiar i consumeixen aliments i altres béns carregats a un mateix pressupost.

Més definicions

Indicadors bàsics de qualitat de vida

Pàgina principal de l'Anuari

Índex general de l'Anuari