02.04.05 Composició de la família. Membres per unitat familiar. Total. Districtes i barris. Relatius. 2013. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013