02.06.02 Origen de la població. Lloc de naixement. Edat. 2013. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013