04.07.03 Polígons i zones industrials i terciàries de Terrassa. Sectors de nou desenvolupament d'activitat terciària i industrial regulades pel POUM. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013