18.11.02 Impost de béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana. 1990-2011. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013