02.04.03 Composició de la família. Membres per unitat familiar. Total. Districtes i barris. Relatius. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016