04.05.01 Estimació del Producte Interior Brut. Participació en el PIB comarcal dels municipis del Vallès Occidental. Relació respecte la població ocupada en llocs de treball dels municipis. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016