06.01.03 Renda Familiar Disponible Bruta. Valors per habitant. Índex 100. 2000-2013. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016