11.03.05 Estatus de l'avifauna a Terrassa. Programa Sylvia. Estació d'anellament de Terrassa. 2000-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016