12.09.02 Persones amb discapacitat a Terrassa. Persones amb barem de dificultat de mobilitat informat positivament. Evolució per tipologia. 2002-2003, 2005-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016