18.11.01 Impost de béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica. 2006-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016