18.11.02 Impost de béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana. 2006-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016