02.04.02 Composició de la família. Membres per unitat familiar. Total. Districtes i barris. Absoluts. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017