02.08.02.27 Moviment de la població. Moviment migratori. Emigració per grups d'edat i nivell d'estudis. Total. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017