02.09.05 Població de Terrassa segons seccions censals. Districte 5. Seccions censals i sexe. 1 de gener 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017