06.03.02 Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Evolució de la quota resultant per declarant. 2000-2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017