11.10.02 Governança radioelèctrica. Equips portàtils de mesura del nivell de camp electromagnètic. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017