18.11.01 Impost de béns immobles. Béns immobles de naturalesa rústica. 2006-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017