20.05 Pressupostos municipals consolidats. Total serveis centrals i societats municipals. Capítols. Ingressos. 2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2017