02.08.02.30 Moviment de la població. Moviment migratori. Immigració per grups d'edat i nivell d'estudis. Total. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018