04.03.02 Afiliacions a la Seguretat Social segons residència padronal de l'afiliat. Evolució trimestral per sectors d'activitat. 2012-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018