06.03.01 Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Evolució de la base imposable per declarant. 2000-2016. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018