11.10.01 Governança radioelèctrica. Equips de monitoratge de mesura contínua del nivell de camp electromagnètic. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018