18.02.07 Llicències d'obres majors. Unitats i superfícies d'edificació de nova planta. Districtes. 2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018