18.11.02 Impost de béns immobles. Béns immobles de naturalesa urbana. 2006-2017. Anuari Estadístic de Terrassa - 2018