02.08.02.31 Moviment de la població. Moviment migratori. Immigració per grups d'edat i nivell d'estudis. Total. 2012. Anuari Estadístic de Terrassa - 2013