20.07 Pressupostos municipals consolidats. Total Serveis centrals i societats municipals. Capítols. Despeses. 2015. Anuari Estadístic de Terrassa - 2016